• کارتریج سختی گیر بی تا

کارتریج سختی گیر بی تا

کارتریج سختی گیر بی تا

برای اطمینان از عملکرد صحیح سختی گیر پلی فسفات، کارتریج سختی گیر پلی فسفات بی تا، می بایست هر ۶ ماه یک بار تعویض شود.