• کیت فلزی اتصالات نصب رادیاتور

کیت فلزی استاندارد اتصالات نصب رادیاتور آلومینیومی

کیت فلزی استاندارد اتصالات نصب رادیاتور آلومینیومی

کیت فلزی استاندارد اتصالات نصب رادیاتور آلومینیومی بوتان، با استفاده از مواد مرغوب تولید می شود. با استفاده از این اتصالات، امکان نصب آسان و آب بندی کامل رادیاتورهای بوتان و سایر رادیاتورهای آلومینیومی فراهم می شود.

  • مواد مرغوب به کار رفته در تولید کیت استاندارد اتصالات نصب رادیاتور آلومینیومی بوتان، نگرانی احتمال نشتی رادیاتورها را در آینده از بین می برد.